Pyralidfrågan i riksdagsvalet – bara MP vill förbjuda

Vi frågade riksdagspartierna tre frågor om pyralider och fritidsodling inför valet. Sex partier, MP, SD, KD, M, S och C svarade. V och L besvarade inte våra frågor.

Kommer ditt parti att verka för att användningen av pyralider stoppas?

Ja: MP

Nej: SD, KD, M, S

Inget svar eller ej tagit ställning: C, V, L

Anser ditt parti att fritidsodling har potential att bidra till ökad ekologisk produktion av livsmedel (frukt, bär och grönt) i Sverige och därmed till ökad självförsörjning vilket skulle minska sårbarheten i livsmedelskedjan?

Ja: MP, SD, M, C, S

Nej: KD

Inget svar: V, L

Endast Miljöpartiet svarade att de skulle verka för ett förbud. Klopyralid utgör idag ett (1) av 57 verksamma ämnen i ogräsmedel som används inom jordbruket och ändå verkar de andra partierna tro att vår jordbruksproduktion står och faller med pyralider (Centern skulle tänka på saken). Vi undrar också hur de kan tro att det skulle hjälpa om pyralider används på “rätt sätt”. För när de används så innebär det att giftet finns där, i jorden, i skörden, i gödseln. 

Samtidigt säger nästan alla partier att fritidsodlingen har potential att bidra till ökad produktion av livsmedel. Dilemmat här är att just inom fritidsodlingen används restprodukter från jordbruket i form av gödsel. Vi ingår i samma kretslopp. Finns det en risk för att gödslet ska vara kontaminerat med pyralider kan vi inte använda det. Istället för att det går tillbaka till kretsloppet där livsmedel produceras i den lilla skalan blir det oanvändbart för fritidsodlarna.

De tre frågor de besvarar är:
1. Kommer ditt parti att verka för att användningen av pyralider stoppas?
2. Anser ditt parti att fritidsodling har potential att bidra till ökad ekologisk produktion av livsmedel (frukt, bär och grönt) i Sverige och därmed till ökad självförsörjning vilket skulle minska sårbarheten i livsmedelskedjan?
3. Kommer ditt parti att verka för att Jordbruksverket får i uppdrag att bevaka och stötta fritidsodlingen i Sverige vilket skulle innebära att även Jordbruksverket får ett ansvar för effekter av pyralider i det gröna kretsloppet?

Miljöpartiet

1. Ja. MP har agerat och kommer fortsatt agera mot pyralider (se bland annat interpellationsdebatt 10 maj).

2. Ja. Fritidsodlingen är redan idag betydelsefull vad gäller framför allt frukt och bär.

3. Vi har inte tagit ställning, men det är ett mycket intressant förslag. Det kräver dock att MP lyckas övertyga riksdag och regering om att stödja småbrukare och små producenter – vilket det finns ett stort motstånd idag!

Sverigedemokraterna

1. Kemikalieinspektionen ansvarar för tillståndsprövning av växtskyddsmedel. Det är viktigt att alla effekter av preparat och verksamma beståndsdelar kommer till ansvarig myndighets kännedom, så att den kan beakta det vid sin bedömning av användning. Vi tror att det inte är bra om regeringen eller politiken avgör tillstånd för enskilda preparat eller enskilda verksamma beståndsdelar. Det krävs expertkunskap för det.

2. Ja. Vi ser positivt på fritidsodlingen av de skälen, men också för att det ger en meningsfull fritid och förståelse för biologiska samband, inte minst för ungdomar som annars växer upp med mycket liten koppling till naturliga samband.

3. Det kan jag inte lova, men ni har satt fingret på en fråga som måste få utrymme för diskussion och eventuell förändring under kommande år.

Kristdemokraterna

1. Nej. Vi ser behov av en ökad produktion av livsmedel och rätt använda har pyraliderna en viktig roll.

2. Fritidsodlingen har, i dagsläget, störst funktion genom att den sprider kunskap om komplexiteten i odling, det är en viktig sak. Den problematik som pekas ut bero på pyraliderna beror på användning av gödsel och jordförbättringsmedel från jordbruket. Om fritidsodlingen kan bli mer självförsörjande på gödsel kommer problemen relaterat till pyralider att försvinna.

3. Det ansvaret ligger redan på användaren, genom att följa de villkor som omgärdar produkter som behandlats med pyralider, t.ex. att halm eller gödsel ej får lämna gården.

Moderaterna

1. Nej, men produkterna måste användas på ett säkert sätt.

2. Ja. Vi välkomnar all produktion som kan bidra till ökad självförsörjning.

3. Vi har i dagsläget inte något förslag om att ge Jordbruksverket ett särskilt uppdrag om detta. Samtidigt menar vi att det är viktigt att behandlade grödor och jord hanteras på det sätt som föreskrivs för att undvika att de skadar andra grödor eller sprids till platser där de inte bör förekomma. Finns det brister i den hanteringen kan det finnas skäl för myndigheten att vidta åtgärder.

Centerpartiet

1. Pyralider är godkända bekämpningsmedel som används i kommersiella odlingar och har ett viktigt användningsområde. Det är såklart viktigt att de används på rätt sätt, och myndigheterna arbetar med information om detta så den som använder pyralider gör det på rätt sätt. Vi har inte tagit ställning till om det bör förbjudas.

2. Ja. Ett sätt att säkra självförsörjningen och mattillförsel är att lyfta fritidsodlingens betydelse. I storstäder fyller bland annat koloniträdgårdar en viktig roll för mattillförsel om transportvägar skulle kapas och de geografiska avstånden till större livsmedelsproducenter är långa. Fritidsodlingen är viktig för Sveriges försörjningsberedskap med en potential att producera upp till 700 000 ton ätliga grödor. Historiskt har koloniområden och villaträdgårdar i tätorter haft en mycket viktig roll för livsmedelsförsörjningen under kriser. Centerpartiet vill att matproduktionen ska öka med målsättningen att trygga den svenska matförsörjningen, samtidigt som miljö- och klimatpåverkan och vår sårbarhet under kriser minskar.

3. I dagsläget finns det ingen myndighet som har ansvar för fritidsodlingen, även om fritidsodling är den näst vanligaste fritidssysselsättningen i Sverige där drygt 3 miljoner invånare ägnar sig åt trädgårdsarbete mer än 20 gånger per år. Den organiserade fritidsodlingen omfattar organisationer som Riksförbundet Svensk Trädgård med över 30 000 medlemmar som arbetar aktivt för en hållbar och ekologisk odling. Centerpartiet anser att fritidsodlingen har en viktig roll för kunskapsspridning och dess roll inom livsmedelskedjan och anser att frågan om Jordbruksverkets ansvar för fritidsodling eventuellt kan behöva lyftas.

Socialdemokraterna

1. Att minska riskerna vid användning av bekämpningsmedel är en viktig fråga som vi prioriterar högt. Vi jobbar hela tiden med att minska riskerna med bekämpningsmedel, och tittar på de olika alternativ som finns. Det kommer vi att fortsätta att göra. När klopyralid förra året omprövades på EU-nivå var den socialdemokratiskt ledda regeringen drivande i att utöka villkoren för användning. Samtidigt har växtskyddsmedel som innehåller pyralider fortsatt stor betydelse för möjligheterna att bekämpa ogräs i spannmål och raps för de som odlar yrkesmässigt, vilket är viktigt för vår försörjningsförmåga.

2. Ja.

3. Vi jobbar hela tiden med att minska riskerna med bekämpningsmedel, och tittar på de olika alternativ som finns. Det kommer vi att fortsätta att göra. Det är möjligt att sådant uppdrag skulle kunna vara ett alternativ men det är något vi måste titta vidare på.

Namninsamling inskickad

Nu har vi ställt en pyralidskadad tomatplanta utanför regeringskansliet och mejlat in 25 000 namnunderskrifter till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, miljöminister Annika Strandhäll och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg samt till alla partier i Miljö- och Jordbruksutskottet.

Trots ihärdigt arbete har ingen av de ansvariga statsråden svarat att de kan ta emot oss för ett möte. Vi bollas runt mellan departementen och det är tydligt att ingen tar ansvar. Sveriges regering måste förstå att denna fråga kräver samordning. Yrkesmässig odling påverkar fritidsodlingen och för att stoppa gifterna i kretsloppet bör odlingsfrågor samlas under en och samma myndighet. Idag har ingen myndighet ansvar för fritidsodling.

Vi vill tacka er, alla kolonister och fritidsodlare som skrivit på för pyralidstopp. Tillsammans har vi lyckats engagera större delen av trädgårds-Sverige och hela jord- och gödselbranschen. Att flera stora företag och organisationer som Coop Sverige AB och KRAV nu stödjer ett förbud tror vi gör skillnad.

Koloniträdgårdsförbundet och Fritidsodlingens riksorganisation (FOR) hoppas fortfarande få träffa ministrarna. Informationsspridningen om pyralidernas konsekvenser fortsätter!

Jord- och gödselbranschen för förbud

Nu kräver alla stora i jord- och gödselbranschen förbud för pyralider. De har nu skrivit på vårt upprop, där vi kräver att användningen av pyralider förbjuds och att jordbruksverket ska agera. Underbart!

Jag tror att vi odlare inte alltid förstått vilken oreda förgiftningarna skapat i branschen. Företagen var precis lika ovetande och okunniga som vi om förekomsten av pyralider i jord och gödsel. Ordet ”kaos” har ofta använts när de beskrivit läget. På rekordkort tid har de tvingats att försöka ställa om produktionen till pyralidfri näring, vilket visat sig svårt. Tyvärr säljer de därför fortfarande produkter som kan innehålla pyralider.

Men nu väljer de alltså att ställa sig på barrikaderna med oss hemmaodlare och kämpa för pyralidfri jord och gödsel. Tillsammans blir vi definitivt starkare. De som skrivit undre uppropet är:

Econova Garden (Med Weibulls och Hammenhög), Rölunda Produkter, Hasselfors Garden, Fagerhults Garden, Södra Århults Torv AB, Emmaljunga Torvmull AB

Lena Israelsson

Jordföretag mot pyralider

Nu har vi två av Sveriges största jord- och gödselföretag med oss, Rölunda Produkter och Econova Garden. Econovas varumärken är Weibulls och Hammenhög. Företaget distribuerar också Substral. 

Alla dessa stödjer alltså vårt upprop på www.pyralidstopp.nu där vi kräver att pyralider ska stoppas och att jordbruksverket ska ta ansvar för giftskandalen. Så här skriver Axel Nobel, VD Rölunda Produkter AB i Bålsta:

-Pyralider är väldigt skrämmande och en komplex fråga. Det är bra att vi samlar kraft till en gedigen namninsamling. Väldigt intressant att se hur ministrarna ska tackla detta. Vi får hoppas på snabba beslut.

Ministrarna är Annika Strandhäll, miljöminister, och Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister. Det till dem som uppropet vänder sig.

Nu väntar vi på att fler jordföretag ansluter sig. Det är trots allt inte de som spritt pyralider i gödsel och jord. Så varför inte göra gemensam sak med oss odlare och kämpa för ett totalstopp av giftet.

Skador genom planteringsjord

Vi har tidigare konstaterat att planteringsjordar är riskfria. De 13 analyser som Ulf Nilsson, FOR, lät göra förra året av sådan jord visade inga mätbara rester av pyralider. Men vi måste dessvärre korrigera oss.

Planteringsjord som är gödslad med hönsgödsel, vilket är vanligt, kan innehålla rester av pyralider som skadar plantorna. Vi har i år sett exempel på tomater och paprika som fått typiska pyralidskador, dock inte så kraftiga som vi ser vid gödsling med förgiftad näring, och tack och lov verkar de flesta jordsäckarna okey.

Men se upp! Om grenarna i toppen av tomatplantan börjar skruva sig neråt som kroken på en klädgalge så är det antagligen pyralider i jorden. Paprikornas toppblad böjer sig uppåt och inåt så att de får en skålform. I värsta fall får man kassera plantan. Men ibland hämtar den sig och fortsätter att växa mer normalt.

Pyralidskadad paprika.
Paprikaplanta skadad av Änglamarks planteringsjord.
Tomat skadad av Änglamarks planteringsjord

Syre skriver om skandalen

Nättidningen Syre har publicerat en utmärkt och mycket genomarbetad artikel om pyralidskandalen https://tidningensyre.se/2022/29-april-2022/kolonisternas-kamp-mot-gifthotet/ .  Så småningom kommer också en artikel i papperstidningen. Då får vi veta hur det gått med pyralidförgiftningarna i koloniföreningen Pungpinan. Är giftet nedbrutet i år eller?

Stort stöd för kampanjen

Flera av Sveriges kanske mest uppskattade trädgårdsprofiler, som Skillnadens trädgård, Bondjäntan och Farbror Grön står nu bakom kampanjen med kravet att pyralider ska förbjudas.

Företag som bland annat Runåbergs fröer, Larsviken och Nordfrö har också ställt sig bakom uppropet, liksom många av de rikstäckande trädgårdsorganisationerna. Och massor av enskilda koloniföreningar.

Alla organisationer, utbildningar och företag som står bakom uppropet hittar du här, längst ner på förstasidan. Listans fylls på varje dag.

Vill din förening ställa sig bakom uppropet? Mejla hej@pyralidstopp.nu